Od jutra w Ordynacji podatkowej będą obowiązywały zmiany związane z nowelizacjami w ustawie o PIT i w ustawie o VAT. Zmianie nie uległa za to wysokość kary porządkowej, jak również wartość przedmiotów i praw, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Kwota dodatkowego wsparcia otrzymywanego w ramach ulgi na wychowanie dzieci, jako nadpłata

Zmiana w ustawie o PIT dotyczy ulgi na wychowanie dzieci - zrównano z nadpłatą otrzymaną kwotę dodatkowego wsparcia będącą różnicą odliczenia w ramach ulgi na wychowanie dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota takiego wsparcia nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w deklaracji PIT-16A. Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Z dodatkowego wsparcia finansowego, o którym mowa, można skorzystać rozliczając się już za 2014 r. Będzie to możliwe dzięki części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 r., którego wzór (oznaczony symbolem PUT-UZ) określi Minister Finansów.

Zastrzeżenia dotyczące usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Z kolei zmiany związane z nowelizacją ustawy o VAT dotyczą wprowadzenia kilku zastrzeżeń w zakresie rozliczenia VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. I tak, wprowadzono zastrzeżenie do regulacji określającej ostatni dzień terminu, w sytuacji, gdy przypada on na dzień wolny od pracy. Ustawy podatkowe mogą przewidywać sytuację, kiedy termin ten nie ulegnie przesunięciu na koleiny dzień po dniu wolnym od pracy, a więc upłynie sobotę, niedzielę lub święto. To zastrzeżenie związane jest z przypadkami, o których mowa w art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o VAT. Podatnik zarejestrowany na potrzeby wprowadzanych procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych musi złożyć drogą elektroniczną deklarację VAT w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego. W związku z tym, że termin na złożenie tej deklaracji nie ulega zmianie, nawet wtedy, gdy przypadnie on na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, konieczne było dodanie wskazanego zastrzeżenia w art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej.

Natomiast do art. 81 wprowadzono zastrzeżenie, że procedury szczególne rozliczania podatku VAT dotyczące usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych określone w art. 130c i 133 nie przewidują konieczności składania uzasadnienia przyczyn korekty wraz z korektą deklaracji VAT.

Zastrzeżenie wprowadzono też do ogólnej zasady przechowywania przez podatnika ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów. Zgodnie z ogólną zasadą księgi i dokumenty związane z ich prowadzeniem przechowywać należy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc przez okres 5 lat. Wprowadzone zastrzeżenie daje możliwość odmiennego uregulowania w ustawie podatkowej. Zastrzeżenie to zostało wprowadzone ze względu na art. 130d ust. 3 oraz art. 134 ust. 3 ustawy o VAT określających 10-letni okres przechowywania ewidencji prowadzonej na potrzeby procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

Procedury szczególne rozliczania VAT dotyczące usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych wymagały także wprowadzenia rozwiązań szczególnych w zakresie pełnomocnictw. Polegają one na braku obowiązku wskazywania krajowego identyfikatora podatkowego i krajowego adresu do doręczeń przez pełnomocników mających miejsce zamieszkania za granicą. Pełnomocnicy działający w wymienionych sprawach mają obowiązek wskazania innego identyfikatora i obowiązek podania adresu elektronicznego.

Wysokość kary porządkowej oraz wartość zastawianych przedmiotów (praw)

Nie zmieniła się za to w stosunku do ubiegłego roku maksymalna wysokość kary porządkowej, którą mogą być ukarani w postępowaniu podatkowym strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. nadal będzie ona wynosiła 2800 zł. Nie zmieniła się też wartość zastawianych przedmiotów lub praw, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Od 1 stycznia 2015 r. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości nadal przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.400 zł. Biorąc jednak pod uwagę cel ustanowienia zastawu skarbowego, jakim jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, należy przyjąć, że chodzi tu o wartość rynkową rzeczy lub prawa.

Michał Malinowski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK