Dane osobowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BIURO RACHUNKOWE OLTAX Sp. z o.o.(ul. Darwina 25/7a, 43-100 Tychy).
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biura Rachunkowego OLTAX, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym biurem za pomocą adresu: oltax@oltax.pl.
3. Administrator danych osobowych – BIURO RACHUNKOWE OLTAX Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- zapewnienia obsługi w ramach zawartych umów o prowadzenie ksiąg;
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na biurze rachunkowym;
- realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
- udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego;
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z BIURO RACHUNKOWE OLTAX Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest BIURO RACHUNKOWE OLTAX Sp. z o.o..
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w BIURO RACHUNKOWE OLTAX Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Formularze i kontakt email

Mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W związku z takim kontaktem przekazują nam Państwo adres email, imię, nazwisko i nazwę firmy. W korespondencji można zawrzeć także inne dane osobowe. Takie dane przekazują nam Państwo za zgodą wyrażoną przez zainicjowanie kontaktu.

Przekazane dane będą przetwarzanie jedynie w celu obsługi przesłanego zapytania.

 

Cookies i inne podobne technologie

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych i są pomocne w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości;
- marketingowych;
- dopasowania materiałów w reklamowych do oczekiwań i zainteresowań użytkownika;
- zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.

Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika może być utrudnione.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają̨ z niej, a umożliwia to ulepszenie funkcjonalności i zawartości strony.

Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu marketingowym za pomocą̨ serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).