Uproszczenia w rachunkowości mogą stosować nie tylko jednostki mikro czy małe

Niektóre uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości, np. w zakresie leasingu lub podatku odroczonego, nie są zarezerwowane tylko dla jednostek mikro czy małych, lecz dla wszystkich jednostek, które spełniają odpowiednie warunki.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) - dalej u.o.r. - jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e u.o.r., które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- oraz jednostki samorządu terytorialnego, mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w art. 3 ust. 4u.o.r., według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować przepisów art. 3 ust. 4 i 5 u.o.r.

Podobną regulację zawiera art. 37 ust. 10 i 11 u.o.r. Zgodnie z tymi przepisami jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Powyższego przepisu nie stosuje się do jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 u.o.r.

Obydwa zacytowane przepisy stanowią, że wszystkie jednostki (nie tylko jednostki małe w rozumieniu art. 3 ust. 1c i 1d u.o.r.) mogą korzystać z powyższych uproszczeń. Mogą, ale nie muszą, czyli nie mają obowiązku korzystania z nich.

Na koniec zauważmy, że art. 3 ust. 6 u.o.r. i art. 37 ust. 10 u.o.r. zawierają kryteria zbieżne z art. 3 ust. 1c u.o.r., który definiuje jednostki małe. Przepisy te nie stanowią jednak, że z uproszczeń mogą korzystać tylko jednostki małe w rozumieniu art. 3 ust. 1c i 1d u.o.r., lecz mogą z nich korzystać wszystkie jednostki, nawet nieposiadające statusu jednostki małej, o ile za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z ww. trzech wielkości.

Michał Topulniak

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK