Przychód z tytułu usługi gastronomicznej bez podatku od sprzedaży

Działalność w zakresie przygotowywania i podawania posiłków, napojów i deserów, która jest wykonywana w ramach świadczenia usługi gastronomicznej, nie jest objęta zakresem regulacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - wyjaśnił Sekretarz Stanu MF w odpowiedzi na interpelację nr 5128/2016.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155), przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Opodatkowaniu podatkiem podlega przychód osiągany w ramach działalności gospodarczej, pochodzący z odpłatnego zbywania rzeczy ruchomych lub ich części, na rzecz konsumentów.

Miesięczny limit przychodu z tytułu sprzedaży detalicznej w wysokości 17 mln zł stanowi kwotę wolną, której osiągnięcie nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, a w konsekwencji zapłaty podatku. Pozwala to na nieobejmowanie podatkiem tych podmiotów, dla których, w ramach prowadzonej przez nich działalności (np. gastronomicznej), sprzedaż towarów ma charakter marginalny.

Odmienne traktowanie podmiotów, dokonujących sprzedaży detalicznej w ramach prowadzenia działalności gastronomicznej, mogłoby doprowadzić do omijania przepisów podatkowych przez inne podmioty, których głównym przedmiotem działalności jest handel detaliczny, a które dla zmniejszenia swoich obciążeń poszerzałyby ją o uboczną działalność gastronomiczną.

Jak wyjaśnił MF, działalność w zakresie przygotowywania i podawania posiłków, napojów i deserów, która jest wykonywana w ramach świadczenia usługi gastronomicznej nie jest objęta zakresem regulacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Przychód ze sprzedaży posiłków, napojów i deserów nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest sprzedażą usługi przygotowania i podania produktu gastronomicznego - podobnie jak każdy inny przychód z tytułu świadczenia usług, za wyjątkiem świadczenia usług, towarzyszących zbywaniu towarów, odrębnie niezaewidencjonowanych.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 2 września 2016 r.