Od 2017 r. niższy CIT dla małych firm

Od 1 stycznia 2017 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność zapłacą podatek dochodowy od osób prawnych według niższej stawki - 15 proc., a nie jak obecnie 19 proc. Zmiany wprowadza opublikowana wczoraj ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1550).

Zgodnie z nowelizacją niższa stawka CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Nowelizacja zawiera także przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT.

Zaproponowano również zmiany doprecyzowujące obecne przepisy, tak aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne mogące skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów, m.in. zmianę zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Doprecyzowano również przypadki, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Polski.

Wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania w CIT z pominięciem PIT bierze pod uwagę obowiązujące zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Mogą one korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej: 18 proc. i 32 proc. lub liniowo 19 proc. albo według uproszczonych, zryczałtowanych form opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Jak oszacowano na etapie prac nad projektem nowelizacji, z obniżonej 15 proc. stawki CIT będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników, czyli blisko 400 tys. firm.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wejdzie z życie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej stawki CIT, w stosunku do podatników nowoutworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 września 2016 r.