Przez adres elektroniczny, którego wymagają nowe przepisy od doradców podatkowych, rozumieć należy adres, na który możliwe jest doręczanie przez organy podatkowe pism na zasadach określonych w art. 144 par. 2 ustawy-Ordynacja podatkowa, tj.:  adres konta podatnika na Portalu Podatkowym oraz adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP ? wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w piśmie skierowanym do Dolnośląskiego Oddziału KIDP. W piśmie tym odnosi się on do znowelizowanych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, dotyczących w szczególności pełnomocnictw oraz doręczeń, mając na celu usprawnienie postępowań prowadzonych z udziałem doradców podatkowych. W piśmie zwrócono uwagę na fakt, że od 1 stycznia br. w myśl art. 144 par. 5 Ordynacji podatkowej, doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. Ustawodawca wskazał, że jeżeli ustanowiono pełnomocnika to, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie. Zatem, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z nowych regulacji, profesjonalni pełnomocnicy, w tym doradcy podatkowi, zobowiązani są do wskazania adresu elektronicznego, który umożliwi organom podatkowym dokonywanie doręczeń. W piśmie poruszono wiele ważnych kwestii, w tym techniczne zasady korzystania z systemu e-PUAP. 
Prosimy o zapoznanie się z pismem Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych