Uwaga na limit płatności gotówkowych w przypadku umów o współpracę

Biuro Interwencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed dokonywaniem płatności gotówkowych za transakcje, w których umowa o współpracy zawarta pomiędzy przedsiębiorcami określa ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań w wysokości przekraczającej ustawowy limit płatności gotówkowych.

Zmiany w zakresie obowiązku dokonywania płatności pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rachunek bankowy, które weszły w życie 1.01.2017 r. budzą wiele wątpliwości natury interpretacyjnej. Jednym z problemów jest kwestia ?jednorazowej wartości transakcji handlowej?. Obowiązek dokonywania płatności pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rachunek bankowy istnieje w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł. Jednak zgodnie ze stanowiskiem resortu finansów sam fakt wystawienia jednej faktury nie przesądza samodzielnie o tym, iż dane zdarzenie gospodarcze stanowi odrębną transakcję.

W obrocie gospodarczym nie każde pojedyncze zamówienie stanowi jednorazową transakcję handlową. Przykładem są pojedyncze zamówienia objęte umową o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, z której treści wynika, że ogólna wartość zobowiązań lub wierzytelności jest wyższa niż określony w ustawie próg 15 tys. zł. W takim przypadku za jednorazową transakcję handlową będzie uznana ogólna kwota zawarta w umowie, a nie poszczególne zamówienie.

W związku z tym Biuro Interwencji ZPP zwraca uwagę, że jeśli w obowiązującej przedsiębiorcę umowie o współpracy określona jest choć minimalna wartość zamówień w okresie rozliczeniowym na poziomie wyższym niż 15 tys. zł, wówczas wszystkie płatności składające się na realizację tej umowy powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego, a obrót gotówkowy powinien być w tych transakcjach całkowicie wyłączony pomiędzy stronami ww. umowy ? nie ma też znaczenia, na jakie kwoty są wystawiane poszczególne faktury realizujące tę umowę.

Wyjątek natomiast stanowi sytuacja, gdy umowa o współpracy nie precyzuje wierzytelności lub zobowiązań o określonej wartości, wówczas jednorazowa wartość transakcji może być liczona osobno dla poszczególnych zamówień dokonanych w wykonaniu tej umowy, a płatności mogą być realizowane gotówką, o ile żadna z nich nie przekracza progu 15 tys. zł.

W związku z powyższym Biuro sugeruje weryfikację umów o współpracy pod kątem istnienia w nich wartości zamówień przekraczających 15 tys. zł i ich ewentualną zmianę lub stosowanie w realizacji tych umów jedynie płatności poprzez rachunek płatniczy ? bez względu na wartość pojedynczej transakcji.

Jednocześnie ze względu na różnorodność stosunków łączących przedsiębiorców oraz możliwości ewentualnych rozbieżności w interpretacjach poszczególnych transakcji przez urzędników, BI ZPP rekomenduje, szczególnie w przypadkach wątpliwości interpretacyjnych, występowanie przedsiębiorców o interpretację indywidualną, ponieważ wadliwa interpretacja przepisów pozbawi przedsiębiorcę całkowicie prawa do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.zpp.net.pl, stan z 18.04.2017 r.