Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są obowiązani składać JPK_VAT. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców w rozumieniu tej ustawy, których obowiązek ten obejmie dopiero 1 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, w celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.

Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może przekroczyć maksymalnej wielkości średniorocznego zatrudnienia (10 pracowników) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Dodatkowo przynajmniej jeden ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu) nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro.

W przypadku przesłanek wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót określone w tej ustawie przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. W większości przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2017 r. bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. W przypadku obliczania średniorocznego zatrudnienia pracowników nie zaokrągla się wyniku do pełnej osoby.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2017 r.