Rząd przyjął program pomocy dotyczący zwolnień z podatków lokalnych
 
Stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, przewiduje przyjęte 9 stycznia br. przez Radę Ministrów rozporządzenie, które określa ramowe warunki udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

Rozporządzenie ws. warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną zostało przygotowane w związku z wygaśnięciem 30 czerwca 2014 r. poprzednio obowiązującego programu i zapewni ciągłość udzielania pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Stworzy także możliwość udzielania nowych rodzajów pomocy i uchwalania przez gminy programów pomocy bez potrzeby ich notyfikacji Komisji Europejskiej oraz bez konieczności uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy dotyczącej rolnictwa i rybołówstwa.

Zasadnicze różnice w uregulowaniach zawartych w projektowanym rozporządzeniu w porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia Rady Ministrów z 5 sierpnia 2008 r. polegają na:

- objęciu programem nowych rodzajów pomocy,

- zmianach intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, które są uwarunkowane nowym rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,

- włączeniu do programu oprócz pomocy inwestycyjnej również pomocy operacyjnej oraz

- uszczegółowieniu wymogów dotyczących efektu zachęty w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej, terminów w jakich pomoc przysługuje oraz terminu dokonania zgłoszenia.

Obecnie rozporządzenie oczekuje na podpis premiera i publikację. Wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2015 r.