Pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem i dzierżawa stanowią odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania - czytamy w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 29455/14.

Jeżeli podatnik świadczy usługi najmu lub dzierżawy w ramach działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 ustawy o PIT) to przychód z tego rodzaju działalności należy zaklasyfikować do źródła przychodów działalność gospodarcza.

Dochody uzyskane z najmu lub dzierżawy w ramach działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej albo według 19 proc. stawki podatku, jeżeli podatnik wybierze taki sposób opodatkowania (art. 9a ustawy o PIT). Natomiast przychody z takiej działalności nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Natomiast jeżeli przychody z tytułu najmu lub dzierżawy uzyskiwane są poza działalnością gospodarczą to należy zakwalifikować je do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Wówczas będą miały zastosowanie przepisy podatkowe dotyczące zasad opodatkowania dochodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Jak wyjaśnił minister podatnicy uzyskujący takie przychody opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej. Natomiast stosownie do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy uzyskujący przychody z tytułu wskazanych wyżej umów mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ? według stawki 8,5 proc. przychodów, pod warunkiem, że złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie za dany rok podatkowy.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 stycznia 2015 r.