Ministerstwo Finansów, jak co roku, przygotowało dla podatników informacje jak rozliczyć PIT za 2014 r. Broszura informacyjna "Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r." pokazuje w punktach w jaki sposób podatnicy powinni złożyć zeznania podatkowe PIT za ubiegły rok.

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy złożyć do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Jak powinniśmy rozliczyć PIT za 2014 r.?

1. Wybieramy odpowiedni formularz zeznania

Właściwy wzór formularza zależy od źródła przychodu. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego rozliczenia podatku

Rocznego obliczenia podatku może dokonać za nas zakład pracy na formularzu PIT-40 pod warunkiem, że złożymy przed 10 stycznia oświadczenie PIT-12, w którym stwierdzimy, że spełniamy wszystkie warunki do tego odliczenia.

3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania

Małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci mogą na wniosek wyrażony w zeznaniu - PIT-36 lub PIT-37 - złożony do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

4. Sprawdzamy z jakich ulg podatkowych i odliczeń możemy skorzystać

Po spełnieniu warunków określonych w ustawie od dochodu można odliczyć:

a) składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,

b) kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym,

c) ulgę rehabilitacyjną,

d) zwroty nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli nie zostały potrącone przez płatnika,

d) darowizny,

e) ulgę internetową,

f) ulgę na nabycie nowej technologii,

g) ulgę odsetkową.

Natomiast od podatku możemy odliczyć:

a) składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% wymiaru składki,

b) ulgę na dzieci,

c) ulgę dla osób wykonujących pracę za granicą,

d) ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,

e) ulgę z tytułu wydatków na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

5. Dokumenty, które ułatwią rozliczenie

W rozliczeniu rocznym pomogą informacje sporządzane przez płatników i przekazane nam w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Są to

a) PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),

b) PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,

c) PIT-8C, informacja o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),

d) PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

6. Obliczamy zobowiązanie podatkowe

Podstawę opodatkowania, jak również sam podatek należy zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W zeznaniu można wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcemy zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej numeru KRS i kwoty do przekazania.

7. Składamy zeznanie

Wypełnione zeznanie podatkowe mamy obowiązek złożyć do dnia:

a) 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - dotyczy to zeznania PIT- 28;

b) 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - dotyczy to zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Wypełniony PIT składamy do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem ? według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Zeznanie możemy również wysłać przez internet w formie dokumentu elektronicznego poprzez system e-deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl .

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, stan z dnia 16 stycznia 2015 r.