Wspólnik spółki cywilnej może zapytać fiskusa także o przekształcenia


W kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawach związanych z przyszłą sytuacją spółki handlowej znajdują się również wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie tej spółki w spółkę prawa handlowego. Tak wskazał NSA w wyroku z 20 stycznia 2017 r.

Do fiskusa zwrócił się wspólnik spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej, co umożliwia wspólnikom spółki na korzystanie ze zwolnień i preferencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspólnicy spółki cywilnej rozważają dokonanie przekształcenia spółki w spółkę z o.o. Jeden ze wspólników zapytał, czy spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, na podstawie uzyskanego przez wspólników spółki cywilnej zezwolenia na działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Dyrektor IS odmówił wydania interpretacji. Zdaniem organu wspólnik spółki cywilnej nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 o.p., ponieważ zwrócił się "odnośnie do kwestii prawnych dotyczących podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia", a więc spółki z o.o. Status zainteresowanego przysługiwał zaś będzie spółce z o.o., ponieważ to tej spółki dotyczy bezpośrednio zadane pytanie.

Kwestią sporną była więc kwestia dopuszczalności złożenia wniosku o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji prawa podatkowego przez osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, jako wspólnik spółki cywilnej, planującą jej przekształcenie wraz ze wspólnikiem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przedstawiającą stan przyszły, dotyczący opodatkowania mającej powstać spółki.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd nie zgodził się z fiskusem. Wskazał, że krąg podmiotów legitymowanych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej został rozszerzony w art. 14n § 1 o.p. o osoby planujące utworzenie spółki kapitałowej, w zakresie dotyczącym jej działalności. Przepis ten nie uściśla jednak pojęć "powstanie spółki" ani "utworzenie spółki" (nie definiują ich także jakiekolwiek inne przepisy Ordynacji podatkowej). Zwłaszcza nie definiuje tego, czy wymienione pojęcia dotyczą tylko sytuacji, w której spółka prawa handlowego powstaje bez przekształcenia z innej formy działalności gospodarczej, czy też regulacja ta dotyczy także sytuacji, w której spółka prawa handlowego powstaje na skutek przekształcenia z innej formy prowadzenia działalności gospodarczej ? tak jak w rozpatrywanej sprawie.

Zdaniem sądu jednak zwrot "na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki", użyty w art. 14n § 1 pkt 1 o.p., należy rozumieć w ten sposób, że w kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawach związanych z przyszłą sytuacją spółki handlowej znajdują się również wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie tej spółki w spółkę prawa handlowego.

Na marginesie sąd zauważył, że uzyskanie interpretacji tylko przez jednego wspólnika spółki cywilnej nie da ochrony w tym zakresie drugiemu wspólnikowi.

Wyrok NSA z 20 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 283/15

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 6 lutego 2017 r.