winietka
KANCELARIA PODATKOWA OLTAX WSPÓŁPRACUJE W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG, OBSŁUGI PŁACOWEJ PRACOWNIKÓW, DORADZTWA W PODATKACH ORAZ UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NA TERENIE POLSKI, UNII EUROPEJSKIEJ I POZA NIĄ

Aktualność "Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego"

Krajowa Izba Doradców Podatkowych ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
 
w wymiarze 1/1 etatu

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych,
2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i wiedzę kandydata,
3. etap trzeci – praktyczny sprawdzian umiejętności.

Ilość wolnych stanowisk: jedno stanowisko

Przewidywany rodzaj zatrudnienia – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny 3 m-cy, następnie na czas nieokreślony. 

I. Wymagania niezbędne: kandydatem na w/w stanowisko może zostać osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
3) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe; uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5 – letnią praktykę w księgowości na stanowisku samodzielnym w tym co najmniej 3-letnią na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
6) ma nieposzlakowaną opinię;
7) przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
9) posiada biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE, oraz programy finansowo-księgowe w szczególności pakiet Symfonia, Płatnik, Enova);
10) posiada znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, wraz z aktami wykonawczymi.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
2. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Chęć pogłębiania wiedzy.
5. Wysoki poziom kultury osobistej.
6. Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.
7. Doświadczenie na stanowisku Głównego księgowego, znajomość i obsługa bankowości elektronicznej, doświadczenie w księgowości w jednostkach budżetowych - będą dodatkowymi atutami.

III. Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Głównego księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości KIDP zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Przygotowywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Sporządzanie planów przychodów i wydatków „budżetowych” oraz nadzór nad realizacją. 
4. Prowadzenie sprawozdawczości rachunkowej i finansowej Izby.
5. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowo -płacowych i rozliczeń ZUS.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
7. Terminowe regulowanie zobowiązań oraz kontrola stanu należności oraz podejmowanie działań windykacyjnych.
8. Nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku KIDP.
9. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura KIDP (w szczególności z działem prawnym w zakresie windykacji należności).
10. Współpraca z biegłym rewidentem.
11. Współpraca z członkami organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie realizacji ich zadań statutowych.
12. Przygotowywanie projektów aktów prawnych jednostki w zakresie spraw finansowych (w szczególności: regulaminy, instrukcje, uchwały).
13. Organizacja i nadzór nad pracą zespołu księgowego (w tym pracowników zatrudnionych w Regionalnych Oddziałach KIDP) oraz kasy KIDP.

IV. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej sygnaturą konkursu:
1. Podanie adresowane do Dyrektora Biura KIDP o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
3. Życiorys (CV) wraz z podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Odpisy dyplomów i kopie świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie, można dołączyć również kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
5. Oświadczenia zgodne z treścią pkt.1,2, 4,5,7,8 wymagań niezbędnych – własnoręcznie podpisane.
6. Wskazanie oczekiwań finansowych.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie swoich aplikacji (zawierających dokumenty wymienione w punkcie IV) z dopiskiem „Konkurs” na adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 02-362 Warszawa.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zm.).”


DATA PUBLIKACJI: 2016-10-14 » Pozostałe aktualności
podatki
podatki
podatki